PŘÍNOS PROJEKTU

Uplynulo více než sto let od prvních počinů moderní společnosti o systematickou kultivaci osobnosti člověka prostřednictvím systematické pohybové výchovy. Změnily se možná možnosti, přístupy, nabídka, ale nezměnil se obrovským potenciál, který v sobě tato výchovná disciplína ukrývá. Možnost harmonického rozvoje jedince, kultivace osobnosti, zvyšování kulturnosti společnosti, to vše jsou stále potřebné hodnoty. Byla to právě Eliška Bláhová, která patřila mezi ty, jež se nebály vlastní cesty v tomto oboru. Kromě praktické výchovné činnosti položila také základ tolik potřebné teorie, která akcentuje i umělecký aspekt pohybové výchovy a to prostřednictvím tance a rytmicky-hudebního školení. Taneční a pohybová výchova současnosti je dnes souhrnem všech hodnotných přístupů využívaných podle preferencí či potřebnosti pedagoga. Postupně se etabluje jako svébytný obor a není důvod nevyužít připravených teoretických východisek pro vytvoření plnohodnotného oborového zázemí. Obor, který prochází stále živým vývojem, reaguje na potřeby české společnosti, zároveň ji i určitým způsobem pozitivně formuje. Přitom udržuje její identitu. 

Obsahem projektu je odraz života Elišky Bláhové v zrcadle počátků taneční a pohybové výchovy a zároveň podpora argumentace významu její práce a jejích metodicky-didaktických postupů zachovaných mimo jiné i ve velmi málo známé, nedoceněné a těžko sehnatelné knize Pohyb – rytmus – výraz (3. vydání je z roku 1948). Její hodnota tkví hlavně v její obsáhlosti a nadčasovosti nejen teoretických informací. Kromě důrazu na morální hodnoty pedagogické práce dává učiteli taneční či pohybové výchovy možnost rozhodnout se pro směr, který vyhovuje jeho naturelu na základě jasně definovaných faktů. Rozlišuje tělesnost, rytmičnost i výrazovost v jejích specifikách, ale zároveň hledá a nalézá jejich propojení. Kromě toho podává celkově jasný historický obraz o situaci za doby života autorky a mimo to je i metodickou příručkou pro vedení hodiny pohybové výchovy. Navíc byla vytvořena tak, aby na ni bylo možno navázat a pokračovat tak v již započatém díle v novém dobovém kontextu.  Je vstupní branou do další fáze formování českých specifik tanečního umění a taneční a pohybové výchovy. Historické pozadí tohoto oboru formujícího se teprve od  uplynulého století, ještě nedostalo možnost být podrobně a odborně systematicky reflektováno, stejně jako jeho další zkoumání z hlediska filosofie, estetiky, sociologie ad.


Nezanedbatelný je i přínos pro české taneční umění. Odborná veřejnost vnímá téma taneční a pohybové výchovy jako velice zásadní pro celou budoucnost tanečního oboru. I přes často nejedno značný a váhavý postoj, velmi ovlivněný neznalostí zásadních faktů odborníků zaměřených na profesionální dění v tanci, stále trvá nezbytnost znovu pozdvihnout výchovu tancem jako cestu s vysokou schopností využití získaných kompetencí a tedy i kladným vlivem pro budoucnost společnosti.
Pronikání do historických souvislostí, analýza jejich vývoje a zasazení do kontextu současnosti pomůže více chápat a popularizovat význam i poslání výchovy tancem. Navíc jistě bude obohacením nejen historiografické disciplíny v taneční vědě, která zatím nesměle přešlapuje při hlubším zpracováním českého tanečního umění ve 20. století. V neposlední řadě je předpoklad, že výsledná kniha obrátí větší pozornost i k jinak nenápadnému dění v brněnské taneční komunitě, které disponuje velkou kvalitou ne neovlivněnou působení Elišky Bláhové v 1. polovině minulého století.

 ZPĚT na stránku: pohyb-rytmus-výraz jednoho století

Žádné komentáře:

Okomentovat